7.4.15

Limburgse les

Inne Limburgse artist mit ing Dütsje Wikipedia-ziej en alling ing Dütsje Wikipedia-ziej, dat is d'r Ton Engels oet 't noarde va Limburg. Es kink sjpielde heë al gitaar, es moezieker woar heë mit ziene band Blowbeat bekank op 't Dütsj. Dat zal óch d'r grónk zieë vuur 't Dütsj in 't internet. In 1995 vóng heë zieng móddersjproak trük mit de cd Plat. Joa, 't is meuglich dat 't zoeë noe en dan vertrówd klink: de klenk va d'r Bob Dylan, d'r Randy Newman en d'r Tom Waits inspirere 'm.