9.1.10

Column | D'r connaisseur

Inne Mesjtreechse vrunk va mich profileert zich d'r letste tied es connaisseur va wien. Vreuger dronk d'r koempel geweun beer, mè seër 't letste joar is dat wied ónger zie nivo. Heë orakelt noe d'r godganse daag uëver 't prettige boekètsje en de zeute aofdronk vaan dee fijne koot de Vontoe. Want dao preufste de zon in.

Gónt vier oet eëte, dan hat heë alling nog mè interesse vuur de wienkaat. Oi oi oi, loer ins: ze höbbe hij 'ne Fleurie oet 1995. Dat is e lekker wijnsje! Dat pak iech miech. En hij: 'ne sjieke sjattoo oet de Bordo, oet 1985!

Zetste 'm e glaas wien vuur, dan zit heë ieësj vief minute mit zieng naas in 't glaas. Op zie gezich kómme dan riezige rumpele. En 't ieësjte sjlüksjke dat heë noa binne lieët lope, verhoes óp zie mins tieën kier va mónkhook noa mónkhook vuurdat 't endlich doa kunt woeë 't heemhuurt.

En umdat d'r wien die ich han ummer oet de minder kusjpielige regione van d'r supermaat bei mich um d'r ek kunt, loert heë bei dat ganse proces ummer gans bedinkelich. 'Ah', zeët heë dan mit e gezich woeë de compassie van aaf lup, 'de höbs weer zoen Sjileens flèske in hoes gehaold, hè? Mapa Valley, iech preuf dat direk'. En deë 'í' in direk, sjprik heë dan onhuërbaar zach oet.

Um zieng leefde vuur 't vóch wetesjappelig te kónne óngerbouwe, hat heë zich ing imponerende zamlóng wienbeuker i hoes gehoald. Op jieëker bladzei sjtónt doa groeëte bilder va zaftige droeve mit tekste à la 'op de ranke flanken van de Côte de la Doctrine rijpen stevige, harde rode druiven in de zon'. Erotisering van de droef ving ich dat. Porno vuur wienleefhöbbers.

Um d'r vrunk ins richtig te teste houw ich letste week d'r wien oet ing flesj Mapa Valley in ing (leëg) flesj Château Pavie gedoa. 'Hm,' zag heë wie heë 't ieësjte sjlüksjke gans vuurzichtig preufde, 'de gees veuroet, dao kinne die zwoer koppijn-Sjilene vaan diech dus ech neet tege op'.

Ich, quasie nonchalant: 'Hei preufste de zón in, wah?'
Heë, in anger sfere: 'Hij preufste de Franse zon in.'
Ich: 'Dan drink nog mè ins good, want ich mót dich sjtrak get gans bezóngesj vertelle uëver die Franse zón van dich.'

Heë kós d'r neet mit lache.